BIHOR doo
Preduzeće za međunarodnu špediciju, spoljnu trgovinu i poslovne usluge

ID br.4200247390000
PDV br. 200247390000
Por.br:01637089

Adresa
Halilovići 9
71000 Sarajevo
i
G.P. Bosanski Šamac

 
  Telefoni
+387 (0)33 760-340
                     760-342
Fax:              760-341
Tel/fax: 031 795 211

Mobiteli
+387 (0)61 144-611
                     218-681
                     218-684
                     563 466
+387 (0)65 966 063

E-mail: bihor@bih.net.ba
 

Obračun uvoznih dažbina

Carinska osnovica
Fakturna vrijednost robe iskazana u fakturi
+ drugi troškovi u vezi s robom iskazani u fakturi
+ troškovi plaćeni u vezi s robom do BH granice
- (minus) rabati i popusti iskazani u fakturi (dostupni svim kupcima)
+ troškovi prevoza do BH granice
= carinska osnovica (na ovaj iznos se obračunavaju carina i carinska evidencija)

Osnovica za obračun PDV-a
Carinska osnovica
+ carina
+ carinska evidencija 1%
+ prelevmani (ako ima)
+ akcize (ako ima)
+ unutrašnji zavisni troškovi (vozarina od granice do mjesta istovara, troškovi carinskih terminala, carinskih skladišta, graničnih špeditera i troškovi špeditera na carinjenju)
= osnovica za obračun PDV * 17%

ukupne uvozne dažbine po deklaraciji

  • carina - po stopama iz carinske tarife

  • carinska evidencija - 1%

  • prelevmani  (eventualno) - neke robe - po jed. mjere (kg, kom, lit)

  • akcize (eventualno) - poseban porez na visokotarifne robe (alkohol, pivo, gorivo ...)

  • PDV - 17%

Primjer uplate carinskih dadžbina:
U rubriku "uplatio je" upisujemo puni naziv i adresu uplatioca
Svrha doznake upisujemo - carinske dadžbine
Primalac upisujemo - uprava za indirektno oporezivanje
Račun pošiljaoca upisujemo tačan broj transakcijskog računa
Račun primaoca je jedan od računa za uplatu uvoznih dažbina koji se plaćaju po uvoznoj deklaraciji
Iznos upisujemo vrijednost u KM iskazanu na JCI
Broj poreskog obveznika upisujemo broj 0 zatim PDV broj uvoznika
Vrsta prihoda 000000
Budžetska organizacija: 00 + broj carinske ispostave - naprimjer ci Sarajevo 0010902
Poziv na broj: godina + broj deklaracije (ukupno 10 cifara po potrebi iza godine upisati određeni broj nula)
Porezni period nemora se popuniti (ali može)
Općina – popuniti to prema šifarniku UIO objavljenom u Sl glasniku br. 89/05

 

   

© 2002-2006 www.BuonArte.com